Blog Archives

2018-12-23-am (Advent – Hope)

Bible Text: Luke 1:57-80 | Preacher: Paul Graham | Series: Advent

December 23, 2018

Posted in | Comments Off on 2018-12-23-am (Advent – Hope)

2018-12-16-am ()

Preacher: Paul Graham | Series: Advent

December 16, 2018

Posted in | Comments Off on 2018-12-16-am ()

2018-12-09-am ()

Bible Text: Luke 1:26-38 | Preacher: Paul Graham | Series: Advent

December 9, 2018

Posted in | Comments Off on 2018-12-09-am ()

2018-12-02-am (Advent – Zechariah)

Bible Text: Luke 1:5-25 | Preacher: Paul Graham | Series: Advent

December 2, 2018

Posted in | Comments Off on 2018-12-02-am (Advent – Zechariah)

2017-12-31-am (The Magi)

Bible Text: Matthew 2:1-12 | Preacher: Elsa Day | Series: Advent

December 31, 2017

Posted in | Comments Off on 2017-12-31-am (The Magi)

2017-12-10-am (Advent – The Broken Hearted)

Bible Text: Matthew 1:18-21 | Preacher: Paul Graham | Series: Advent (Outside/In)

December 10, 2017

Posted in | Comments Off on 2017-12-10-am (Advent – The Broken Hearted)

2017-12-03-am (Advent – Teenage Mother, Fatherless Child)

Bible Text: Luke 1:26-38 | Preacher: Paul Graham | Series: Advent (Outside/In)

December 3, 2017

Posted in | Comments Off on 2017-12-03-am (Advent – Teenage Mother, Fatherless Child)

2017-11-26-pm (Advent – 5 Weeks)

Preacher: Paul Graham | Series: Advent (Outside/In)

November 26, 2017

Posted in | Comments Off on 2017-11-26-pm (Advent – 5 Weeks)

2016-12-11-am (Advent – God’s Humble Worshippers)

Bible Text: Luke 1:39-56 | Preacher: Paul Graham | Series: Advent

December 11, 2016

Posted in | Comments Off on 2016-12-11-am (Advent – God’s Humble Worshippers)

2016-12-04-am (Advent – God’s Bringers of Good News)

Bible Text: Luke 1:26-38 | Preacher: Paul Graham | Series: Advent

December 4, 2016

Posted in | Comments Off on 2016-12-04-am (Advent – God’s Bringers of Good News)